O Nas

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej (PCEZ) realizuje zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży wynikające z programów nauczania dla danego zawodu, ustawiczne kształcenie osób dorosłych oraz dokształcanie pracowników młodocianych, a także inne zadania zlecone przez szkoły, organ prowadzący czy inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.

W skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej wchodzą:

  1. Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)
  2. Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)
  3. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODiDZ)

W Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej tworzy się:

  • pracownie,
  • laboratoria,
  • warsztaty,
  • magazyny.

Podstawową jednostką organizacyjną Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej jest pracownia. Zakres działania pracowni odpowiada działaniom określonym w programie zajęć praktycznych. Pracownią kieruje i odpowiada za jej działalność nauczyciel (opiekun pracowni).

Podstawową formą pracy dydaktycznej w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej są zajęcia praktyczne prowadzone w pracowniach lub laboratoriach, a podstawową jednostką organizacyjną zajęć praktycznych jest grupa złożona z uczniów lub słuchaczy realizujących określony program.

Statut PCEZ

Statut CKP

Statut CKU

Statut ODiDZ